Touro College 2014 MIDDLETOWN White Coat ceremony - Shahar Azran / SA PRO, Inc.